ដែលថតដោយម្សៅ Mac ដែលគាត់ចូលចិត្ត blot ក្នុងងងឹតមធ្យម (21 ដុល្លារ) ។