ការព្យាបាលបបូរមាត់បបូរមាត់ josie Marah ថ្មីចំនួន 40 ដុល្លារ។

ចូស៊ីនិយាយថាសារធាតុពណ៌ត្រូវបានផលិតចេញពីផ្កាផ្កា។ ត្រជាក់។

អត្ថបតផសាយ