ទន់ omens eyeshadow ទន់នៅ Rose De Mai, 28 ដុល្លារ។ មាននៅពេលនេះនៅបញ្ជរម៉ាក Chanel និងតាមអ៊ិនធរណេតផងដែរ។