ខ្ញុំបានញ៉ាំមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅបិទទ្វារ (ឡានដឹកម្ហូបអាហារ!) នៅឡាកសួរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុន។ មែកឈើរដូវក្តៅ, arugula ក៏ដូចជា beets ដែលមានទឹកជ្រលក់ mayo រលួយនៅចំហៀង, yum!